Zpětný odběr

Výrobce nebo dovozce vybraných výrobků zajistí zpětný odběr vybraných výrobků (dle § 38 odst 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon).

Zpětným odběrem se rozumí odebírání použitých výrobků povinnými osobami od spotřebitelů na území České republiky bez nároku na úplatu. Účelem je jejich využití nebo odstranění. Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění. Povinnou osobou se rozumí právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky vyrábí nebo dováží.

Účelem zpětného odběru není pouze využití nebo odstranění odpadu z těchto výrobků. Důležitější je vzniku tohoto odpadu předcházet.


Povinnost zpětného odběru se vztahuje na tyto výrobky
 
 • elektrické akumulátory  
 • galvanické články a baterie  
 • výbojky a zářivky 
 • chladničky, mrazící zařízení a jejich kombinace, určené pro použití v domácnostech. 
 • (vláda může v mezích příslušných právních předpisů Evropských společenství nařízením stanovit další výrobky)
 • oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živočišných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků  

Jak je zajištěna informovanost spotřebitele


O způsobu provedení zpětného odběru musí být spotřebitel náležitě informován. Tuto povinnost zajišťují povinné osoby prostřednictvím posledního prodejce, tj. osobou, která výrobky podléhající zpětnému odběru prodává. Pokud tento poslední prodejce neinformuje spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru, je povinen tyto výrobky odebírat přímo v provozovně a to bez nároku na úplatu, po celou provozní dobu a bez vázání odběru použitých výrobků na nákup zboží.

Povinná osoba obvyklým způsobem zajistí informace o možnostech zpětného odběru svého výrobku právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která prodává uvedené výrobky (např. v průvodní dokumentaci, na dodacím listu, letákem nebo elektronicky - internet).


Informace o způsobu zajištění zpětného odběru, kterou předává spotřebiteli poslední prodejce, musí minimálně obsahovat:
 

 1. název, adresu a telefonní spojení místa zpětného odběru
 2. druhy zpětně odebíraných výrobků
 3. provozní dobu zpětného odběru
 4. upozornění na bezplatnost zpětného odběru

V případě provádění zpětného odběru přímo v provozovně posledního prodejce musí být místo zpětného odběru použitých výrobků zřetelně označeno nápisem "Místo zpětného odběru použitých výrobků". Slova "použitých výrobků" mohou být nahrazena názvem výrobku, který se na tomto místě odebírá. Toto označení musí být čitelné z míst přístupných pro spotřebitele.

Místa zpětného odběru výrobků se považují za stejně dostupná jako místa prodeje, pokud je stanoveno minimálně jedno místo zpětného odběru v každé obci nebo v každém městském obvodě , kde se nachází prodejny těchto výrobků.


Jak povinná osoba zpětný odběr provádí
 
 1. na základě písemné dohody s obcí která zabezpečí v rámci svého systému sběr, přepravu, třídění výrobků (odpadů). Smlouvu s Hlavním městem Prahou nemá uzavřenu žádná povinná osoba.
 2. organizačním a technickým zajištěním na vlastní náklady pro použité, jím vyráběné výrobky jinou osobou oprávněnou k nakládání s odpady, na kterou však nemůže přenést vlastnický vztah ani povinnost zpětného odběru výrobků
 3. na základě písemné smlouvy o přenesení odpovědnosti za zajištění zpětného odběru na jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, která uvádí výrobek do oběhu.


Povinné osoby jsou povinny zpracovávat každoročně zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok a zasílat ji ministerstvu. Ke splnění této zásadní povinnosti se mohou povinné osoby sdružovat a zaslat zprávu ministerstvu společně.

Tento text byl převzat z www.praha-mesto.cz/odpady