Svoz a recyklace odpadu od původců odpadu

Nabízíme komplexní spektrum služeb v oblasti odvozu a recyklace odpadu vzniklého při činnosti právnické nebo fyzické osoby oprávněné podnikat na území hlavního města Prahy.


Následující informace se týkají služeb nabízených občanům, relevantní informace o službách firmám naleznete zde  


Technické vybavení
 

Vlastníme všechny druhy moderních prostředků pro svoz odpadu. Sběrné nádoby o obsahu 70, 80, 110, 120, 240, 1100, 2500 a 5000 litrů jsou obsluhovány vozidly s lineárním stlačováním. Tato vozidla mají objem 6 m3 až 20 m3. V obtížně průjezdných lokalitách jsou nasazována malá vozidla IVECO FARID MINIMATIC a MERCEDES FAUN. Veškerá nově zakoupená technika splňuje zvláštní předpisy kouřivosti vznětových motorů EU III.

Nádoby jsou po dobu provádění služeb v majetku firmy Pražské služby, a.s. a zákazníkovi jsou na dobu trvání smlouvy pronajaty. Opravy a výměny nádob jsou prováděny bezplatně. Pro zlepšení hygieny při odvozu a čistoty odpadních nádob vlastníme speciální vozidlo na mytí těchto nádob. Nádoby jsou horkou tlakovou vodou umyty vně i uvnitř v uzavřeném mycím prostoru. Tím nedochází k znečišťování místa, kde mytí probíhá. Přidáním dezinfekčních prostředků do mycího systému lze hygienu nádob ještě zvýšit.


Odvoz odpadu
 

Četnost odvozu záleží na přání zákazníka a provozních podmínkách v dané lokalitě. V případě, že den odvozu připadne na státem uznaný svátek, zajistíme odvoz i v těchto dnech, nebo následující den. Nádoby by měly v den svozu být připraveny nejdéle 15 metrů od okraje silnice, další metry jsou již zpoplatněny dle platného ceníku. Občané si také mohou zřídit službu zanášky nádob do uzamčených objektů - zanáška + klíč. Vzdálenost vyměřují provozní mistři. U schodišť je pravidlem, že 1 schodový stupeň = 1 metry zanášky. V případě nahromadění odpadu v místě stání kontejnerů zajistíme za úplatu i úklid tohoto odpadu.


Třídění odpadu


Pro zlepšení životního prostředí ve smyslu zákona o odpadech provádíme tříděný sběr odpadu (komodity papír, sklo, plast, nápojové kartony), který je cestou ke snížení množství odpadu ukládaného na skládce nebo likvidovaného spalováním. Pro tyto případy je společnost schopna umístit podle přání zákazníka různé typy nádob o objemu 120, 240, 1100, 2500, 5000 litrů nebo speciální separační nádoby (sklolaminátové zvony, plechové nádoby se spodním výsypem) s příslušným označením druhu odpadu přímo do jednotlivých objektů nebo vytvářet tzv. stanoviště tříděného odpadu.


Odstranění odpadu


Akciová společnost Pražské služby má smlouvou celoročně zajištěno několik kapacit na odstraňování směsného i na tříděného odpadu. V současné době směsný odpad již převážně energeticky využíváme ve vlastním Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO v Praze Malešicích. Pražské služby, a.s. se chce ve spolupráci s Magistrátem hl.m.Prahy a obvodními úřady co nejvíce přiblížit celosvětovému trendu problematiky redukce odpadu. To znamená, pro ochranu životního prostředí, vzniku odpadu co možná nejvíce zabránit. Snažíme se maximum zhodnotit, zbytek využít energeticky pro výrobu tepla (páry) a teprve až co nelze dále využít, skládkovat.