Tříděný odpad

Pro zlepšení životního prostředí ve smyslu zákona o odpadech provádíme tříděný sběr odpadu, který je cestou ke snížení množství odpadu ukládaného na skládce nebo likvidovaného spalováním. Abychom mohli odpad řádně třídit, zřídili jsme sběrné nádoby - kontejnery v barvě žluté na plasty, modré na papír a lepenku, a v barvě zelené na sklo. V součastnosti vychází jedno hnízdo - sběrné místo na 500 obyvatel ve vysoké zástavbě a na 200 obyvatel z rodinných domků.

Je třeba zdůraznit, že tyto nádoby - kontejnery, jsou umísťovány a vyprazdňovány na náklady hlavního města Prahy. Je velice důležité, abychom dodržovali kvalitu třídění odpadu. Do jednoho svozového auta se vejde 300 až 500 popelnic. Pokud do nádoby na plasty umístíte i směsný odpad a my ho naložíme do svozového auta, dojde ke znehodnocení celého obsahu vozu. Proto doporučujeme dbát na kvalitu třídění odpadu. Má to samozřejmě i nezanedbatelné ekonomické výhody.

Aby nedošlo ke smíchání různých druhů odpadů, nádoby jsou vyprazdňovány do vozů s označením druhu odpadu (papír, plast, sklo) a odváženy v různých svozových dnech. Papír a plasty se zpravidla odváží každý týden, sklo jednou za 2 týdny. Věříme, že občané, kteří doposud nevyužívali těchto služeb, pochopí účelnost a smysl nabízených služeb a to nejenom z hlediska ekonomického, ale i ekologického.


Tříděný odpad (sklo, papír, plasty, nápojové kartony)

Sběr tříděného odpadu je realizován tzv. donáškovým systémem. Na území hlavního města Prahy je rozmístěno cca 3.200 sběrných hnízd osazených barevnými nádobami o objemu 1.100 – 3.200 l na sklo, papír a plasty (v současné době probíhá pilotní projekt odděleného sběru nápojových kartonů, u cca 1.600 sběrných hnízd ve většině městských částí je přistavena i sběrná nádoba na nápojové kartony a pilotní projekt odděleného sběru čirého skla zatím u téměř 500 stanovišť). Dalších cca 1.000 sběrných míst je umístěno na území Pražské památkové rezervace přímo v bytových domech.


Papír

Papír je svážen na dotřiďovací linku v areálu Pražských služeb, a.s. v Praze 9. Na ní dochází k vytřídění příměsí a nečistot (cca 9 %) a k roztřídění na jednotlivé komodity např. lepenka, noviny, časopisy a smíšený papír. Nakonec je papír lisován do balíků (jeden váží až 800 kg) a prostřednictvím odběratelů je dodáván do papíren k dalšímu zpracování a využití.

 

V papírnách je sběrový papír v tzv. rozvlákňovači rozvlákněn ve vodě na kašovitou hmotu (papírovou vlákninu a další příměsi). Vláknina obsahující až 97% vody se odvádí přes síta na další zpracování do papírenského stroje, kde se natírá na síta, předsouší, lisuje, hladí a dosouší až je z ní znovu papír, karton nebo lepenka.

 

V roce 2005 bylo vytříděno cca 22 tis. tun papíru a dalších 1,5 tisíc tun bylo ze sběru na školách, tzn. celkem 18 kg na každého obyvatele Prahy (18 kg je např. 135 ks denního tisku). Díky třídění odpadu v Praze se v roce 2005 ušetřilo přibližně 220 tisíc stromů a to odpovídá lesu o výměře 280 hektarů.

 


Plasty

 

Plasty se dotřiďují na dotřiďovací lince. Směsné plasty jsou po vytřídění příměsí a nečistot (cca 10-15 %) dále dotřiďovány na jednotlivé komodity (např. PET, polyethylen, polypropylen, polystyren apod.). Roztříděný obchodovatelný materiál je lisován do balíků nebo rozemlet.

 

Plastový odpad může být složen z různých materiálů a proto je také několik způsobů zpracování, pro představu uvádíme příklad postupu recyklace PET lahví a PE fólií.

 

PET lahve (polyethylentereftalát)

 

PET lahve se nejprve roztřídí podle barev, většinou na čiré, modré a zelené, někdy jen na čiré a barevné. Víčka během třídění nikdo neodšroubovává. Lahve se rozdrtí na asi 2 cm kousky, tzv. vločky. Vločky jsou vyprány ve vodní lázni, kde díky menší hustotě vyplavou na hladinu kousky rozdrcených víček. Víčka se z hladiny shrábnou a putují k jinému zpracovateli. Vyprané vločky PET jsou na speciální lince za tepla natahovány do dlouhých tenkých vláken. Ty je možné využít jako výplň do spacáků a bund, ale lze z nich také upříst tkanina – fleece. Na jednu fleecovou bundu se spotřebuje materiál z přibližně 25 PET lahví. Recyklací PET se plně využije materiál, který by jinak skončil svůj koloběh jako odpad.

 

PE fólie (polyethylen)

 

PE fólie se rozdrtí, třikrát properou, odstředí a vysuší. Drť se poté plastifikuje, za tepla se vyrobí malé pecičky zvané granulát. Ten je využíván jako výchozí surovina při výrobě PE fólií a pytlů, ale může být přidáván do směsi při výrobě nových výrobků, laviček, protihlukových stěn, zatravňovacích dlaždic apod.

 

I když současné technologie umožňují znovu využít všechny druhy plastů (vyjma těch, co obsahují nebezpečné látky – např. PVC), nemusí být o všechny vždy zájem odběratelů. Někdy je trh s určitou komoditou přesycen a někdy může dojít k zániku společnosti, která ji odebírala. Někdy může mít zpracovatel provozní linku tak daleko od místa vzniku odpadu, že by se doprava nevyplatila nejen ekonomicky, ale i ekologicky. Než je nalezena jiná alternativa, nelze obvykle odpad skladovat, a proto je zbytková, jinak nezpracovatelná frakce, využita k výrobě alternativního paliva.

 

V roce 2005 bylo v Praze vytříděno cca 7 tisíc tun plastů, což odpovídá přes 6 kg na každého obyvatele města (6 kg plastů je např. 1.000 PET lahví).

 


Sklo

 

Sklo se sváží tak, aby nedocházelo k jeho stlačování a drcení během nakládky a přepravy, to by ztížilo následné třídění. Následuje vytřídění nečistot a příměsí (cca 8 %), dotřídění skla a předání skla ke zpracování do českých skláren.

 

Před zpracováním ve sklárně se musí sklo dotřídit na speciální lince, kde se odstraní všechny nečistoty, zejména kovy, porcelán, kameny atd. Čisté vytříděné sklo se potom drtí na střepy a drobný písek. Takto upravené se přidává do základní sklářské směsi, které se říká sklářský kmen. Ten se v tavicí vaně taví při teplotách vyšších než 1500 °C. Tekuté sklo teče do dávkovače, stříhají se kapky skla a ty putují dále do forem, kde získá výrobek svůj konečný tvar. Skleněné výrobky se musí pomalu schladit v chladicí peci, tím získají potřebnou pevnost.

 

Od prosince 2004 je v Praze postupně zaváděn tříděný sběr čirého skla na žádost zpracovatelů skla (z barevného nelze již čiré nikdy vyrobit). Zkušební projekt probíhá na vytipovaných ucelených územích a ve všech sběrných dvorech hlavního města Prahy. V současné době je osazeno téměř 500 nádob pro sběr čirého skla (samostatných bílých nebo dělených zelenobílých) a jejich stav je stále průběžně navyšován. V roce 2005 bylo vytříděno cca 8 tis. tun barevného a cca 0,5 tis. tun čirého skla, což odpovídá celkem 7,5 kg skla na každého obyvatele města (7,5 kg skla je např. 57 lahví od vína).

 


Nápojové kartony - TETRAPACK

 

Tetrapacky se dotřiďují a lisují do balíků. Poté jsou odváženy do papírny, která je vybavena zařízením pro oddělení jednotlivých vrstev. To probíhá vířivým rozvlákněním, kdy se na sítech zachytí kvalitní dlouhá papírová vlákna (nápojové kartony jich obsahují okolo 75 %) a ta se používají pro výrobu papíru.Nápojové kartony lze použít i ve stavebnictví, kdy se po rozdrcení kartonů vyrobí lisováním za tepla desky použitelné jako izolace či jiný stavební materiál.

 

Od počátku projektu (11/2004) konce roku 2005 bylo svezeno cca 180 tun nápojových kartonů.

 

Další informace o pilotním projektu sběru nápojových kartonů naleznete v samostatném článku.

 


Bioodpad

 

V září 2004 byl na území městské části Praha – Dolní Chabry zahájen zkušební projekt tříděného sběru bioodpadu. Sběr bioodpadu je prováděn pomocí speciálních plastových hnědých nádob, tzv. Compostainerů. Celkem bylo předáno občanům 800 ks nádob o objemu 120 nebo 240 litrů. Každá domácnost zároveň obdržela kalendář svozu. Sběr bioodpadu je zaměřen především na bioodpad ze zahrad. Svoz je prováděn 1 x 14 dní svozovým vozidlem značky Mercedes se speciální záchytnou vanou pod korbou vozidla. Svoz zajišťuje akciová společnost Pražské služby, která odváží bioodpad k dalšímu zpracování (kompostování) na kompostárnu. Další informace o tomto pilotním projektu naleznete v samostatném článku.

 

Tento text byl převzat z www.praha-mesto.cz/odpady