ZÁKLADNÍ PODMÍNKY LIKVIDACE ODPADU NA ZEVO MALEŠICE

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY LIKVIDACE ODPADU NA ZEVO MALEŠICE

Odpad je možné dovést do spalovny každý pracovní den od 6:00 do 14:00 hod po předchozím objednání. V případě vlastní dopravy objednávejte prosím zde. Pokud máte zájem o zajištění dopravy od Pražských služeb, kontaktujte naše obchodní oddělení na tel. 733 756 778

Platba probíhá na místě hotově (po dohodě lze vystavit fakturu), oproti dokladům (vážní lístek, daňový doklad). Ceník služeb a přijímané druhy odpadu naleznete zde. ZEVO si vyhrazuje právo odmítnout likvidaci odpadu z provozních důvodů.

ZPŮSOBY LIKVIDACE

VHOZENÍ DO BUNKRU (ZÁSOBNÍKU) ODPADU A NÁSLEDNÉ SPÁLENÍ - odpad se smíchá s komunálním odpadem a je postupně jeřáby dávkován do násypky kotle

 • maximální rozměry odpadu 60x40x30 cm
 • vhodný pro všechny typy odpadu
 • cena - viz ceník

ZNEHODNOCENÍ ODPADU POUŽITÍM NŮŽEK LINDEMANN

 • maximální rozměry odpadu 120x250 cm
 • vhodný pro likvidaci velkoobjemového odpadu (20 03 07), popř. textilu či větších plastů
 • cena – k základní ceně je připočteno 1 500,-Kč/t
 • je třeba rezervovat si telefonicky předem termín na tel. 284 098 811, 284 098 814

ZNEHODNOCENÍ ODPADU V DRTIČI

 • maximální rozměry odpadu 60x40x30 cm
 • minimální rozměry odpadu 10x5x2 (při menší velkosti propadne odpad nepoškozen)
 • vhodný ke skartaci citlivých dokumentů (pouze volné listy bez šanonů!), plastů či textilu
 • cena – k základní ceně je připočteno 1 200,-Kč/t
 • je třeba rezervovat si telefonicky předem termín na tel. 284 098 811, 284 098 814

PRO VÝŠE ZMÍNĚNÉ ZPŮSOBY LIKVIDACE JE MOŽNÉ OBJEDNAT ASISTENCI NAŠICH PRACOVNÍKŮ PŘI VYKLÁDCE, POPŘ. VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK (ASISTAENCE SE TÝKÁ MANIPULACE VNĚ VOZIDLA, UVNITŘ VOZIDLA PROVÁDÍ MANIPULACI DOPRAVCE).

 • cena – k základní ceně je připočteno 600,- Kč/t

VHOZENÍ PŘÍMO DO NÁSYPKY KOTLE

 • maximální rozměry odpadu 80x40x30 cm
 • vhodný pro likvidaci velice citlivých materiálů (osobní doklady, datové nosiče,…)
 • cena: k základní ceně je připočteno 3 000,-Kč/t (cena vč. asistence pracovníků ZEVO)
 • je třeba rezervovat si telefonicky termín předem na tel. 284 098 811, 284 098 814
 • maximální hmotnost v jedné dodávce je 1 t
 • odpad je možné dovést nejpozději do 12 hodin
 • je NUTNÉ mít odpad řádné zabalen (pytle či zalepené papírové krabice) s maximální hmotností 20 kg/1 ks z důvodu složité manipulace (odpad je naložen do výtahu, v 6. patře je ručně přenesen k násypce)

 

PROSÍM O DODRŽOVÁNÍ SJEDNANÝCH ČASŮ, V PŘÍPADĚ ZMĚNY JE NUTNÉ TELEFONICKY KONTAKTOVAT PRODEJCE.

 

ZEVO SI VYHRAZUJE PRÁVO NA NAVÝŠENÍ CENY DLE KVALITY ODPADU.

 

POKUD OBJEDNAVATEL DOVEZE NEBO VYLOŽÍ JINÝ, NEŽ DOHODNUTÝ ODPAD, NEBUDE TENTO ODPAD ZAMĚSTNANCEM ZEVO PŘIJAT, NEBO BUDE ZE ZÁSOBNÍKU VYJMUT NA NÁKLADY OBJEDNAVATELE.

 

Pokud si zákazník u společnosti Pražské služby, a.s. (PS) objedná likvidaci dokumentů jejich energetickým využitím v ZEVO, zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasí zejména s následujícím:

(a)          PS bude s dokumenty nakládat jako s odpadem vedeným v katalogu odpadů pod kódem 200101 (papír a lepenka) .

(b)          Energetické využití dokumentů v rámci ZEVO je způsobem jejich likvidace, který si zákazník sám zvolil. Zákazník plně odpovídá za to, že tento způsob likvidace dokumentů je vhodný s ohledem na jejich obsah a charakter.

(c)          PS neodpovídá za obsah dokumentů předaných k likvidaci. PS nebude zjišťovat či ověřovat obsah těchto dokumentů.

(d)          Obsahují-li dokumenty určené k likvidaci osobní údaje či jiné citlivé informace, PS za nakládání s těmito údaji nepřebírá odpovědnost. PS není správcem ani zpracovatelem takových osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Zásady vstupu a bezpečného pohybu zákazníků dodávajících odpad k energetickému využití do prostorů Z14 - závodu na energetické využití odpadu

při vysypávání odpadu do bunkru

 

Zákazníci musí za všech okolností dodržovat zásady a pravidla nařízené společností PS, a.s.:

 

 • Respektovat a řídit se světelnou signalizací u násypných vrat (vrata smí obsluhovat pouze  zaškolená obsluha -  pověřený zaměstnanec Z14)
 • Po nacouvání k výstražné bezpečnostní závoře před shozem hlavního zásobníku odpadu (dle  pokynů obsluhy) opustit vyhrazený prostor
 • Přísný zákaz vstupu do prostoru mezi bezpečnostní výstražnou závorou a hranou shozu

  do zásobníku

 • Po vyprázdnění popojet vozidlem min. 1 m vpřed a pak teprve vymést případný zbylý odpad ze zadní části vozu
 • Každé, byť drobné poranění, bezodkladně nahlásit pracovníkovi příjmu odpadu
 • Nejíst ani nepít ve vyhrazeném prostoru vykládky
 • Dodržovat „přísný zákaz kouření“ s výjimkou míst označených jako místo pro kouření (u  vrátnice, před a za administrativní budovou)
 • Dodržovat předpisy bezpečnosti a hygieny práce, pravidla požární ochrany a ochrany životního prostředí

 

Zásady vstupu a bezpečného pohybu zákazníků dodávajících odpad k energetickému využití do prostorů Z14 - závodu na energetické využití odpadu při skartaci (drtič, nůžky Lindemann, násypka kotle)

 

Zákazníci mají za povinnost za všech okolností dodržovat zásady a pravidla nařízené společností PS, a.s.:

 

 •  Vyčkat na váze příchodu kontaktní osoby (vedoucí skartace)  ZEVO a řídit se po celou

 dobu přítomnosti v areálu jeho pokyny

 •  Nepohybovat se mimo prostor určený pro skartace
 •  Nepřibližovat se a zdržovat se v blízkosti skluzů sousedních násypných vrat do hlavního    

 zásobníku odpadu

 • Případné připomínky ke způsobu provádění skartace řešit s vedoucím skartace
 • Každé, byť drobné poranění, okamžitě nahlásit vedoucímu skartace
 • Nejíst a nepít ve vyhrazeném prostoru vykládky
 • Dodržovat „přísný zákaz kouření“ s výjimkou míst označených jako místo pro kouření (u

  vrátnice, před a za administrativní budovou)

 • Dodržovat předpisy bezpečnosti a hygieny práce, pravidla požární ochrany a ochrany životního prostředí

V případě, že si objednatel likvidace odpadu na ZEVO Malešice najímá externího dopravce, je povinen seznámit jej s těmito Zádsadami bezpečného pohybu v areálu ZEVO.