Monitoring emisí

Naměřené hodnoty jsou v mg/m3, přepočítané na 11% obj. O2, suchý plyn, teplotu 0°C a tlak 101,32 kPa
Denní limity jsou maximální přípustné denní hodnoty, které stanovují zákony v souladu s EU.