Energetické využívání odpadů

 

 

Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO

V současné době je směsný odpad převážně využíván ve vlastním Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO.

 • Společnost Pražské služby, a.s. se chce ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy a obvodními úřady co nejvíce přiblížit celosvětovému trendu redukce odpadu.
 • Z hlediska ochrany životního prostředí to znamená co možná nejvíce omezit vznik odpadu.

Snažíme se maximum odpadu zhodnotit, tj. vrátit do výroby jako surovinu, zbytek využít energeticky pro výrobu tepla (páry) a skládkováním odstraňovat teprve to, co nelze dále využít.

Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO zhodnocuje spalováním TKO (tuhého komunálního odpadu) jeho bohatý energetický obsah k výrobě páry a vytápění bytů v Praze.

Ilustraci Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO naleznete na konci tohoto článku.

 

SKLÁDKA NEBO ZAŘÍZENÍ NA ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU - ZEVO?

 • Moderním způsobem termického zpracování odpadu nahrazujeme jeho nehospodárné a neekologické ukládání na skládkách.
 • Energetické využití TKO = úspora neobnovitelných zdrojů energie a surovin (ročně zpracovaných 210 000 tun TKO odpovídá 130 000 tunám hnědého uhlí nebo 80 000 tunám černého uhlí!).
 • Radikální snížení závadnosti komunálního odpadu - spalováním se likvidují všechny choroboplodné zárodky a organické látky v odpadu.
 • Redukce původní hmotnosti odpadu na 25% a objemu na 10%.
 • Možnost využití vzniklé škváry ke stavebním účelům.

 

CO JE ZAŘÍZENÍ NA ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU - ZEVO?

 • Základem technologického zařízení jsou čtyři kotle s válcovými rošty, každý může za hodinu spálit až 15 t TKO a vyrobit 36 t páry (235°C, tlak 1,37 MPa).
 • 177,5 m vysoký komín pro odvod spalin.
 • Stálá kontrola dováženého odpadu (včetně radiace).
 • Automaticky řízený proces spalování = dokonalé vyhoření paliva (TKO) a minimum emisí do ovzduší.
 • Kombinovaná pračka spalin + denitrifikace.
 • Separace železa ze škváry

 

A CO EMISNÍ LIMITY?

 • Emisní limity stanovují zákony v souladu s EU.
 • Obsah znečišťujících látek v Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO odstraněných chemickou cestou (SO2, HCl, HF) se pohybuje do 10 % limitů.
 • Technologie SNCR snižuje obsah oxidů dusíku ve spalinách (způsobují letní smogy).

 

JAK SE MOHU PŘESVĚDČIT O SLOŽENÍ SPALIN?

 • Měřené hodnoty na internetových stránkách.
 • Velkoplošný panel s aktuálními hodnotami u vstupu do areálu ZEVO.

 

PROJEKT VÝMĚNA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU - instalace moderního řídícího systému DELTA V v ZEVO Malešice  

 • Náhrada dosloužilých řídících systémů NS 905 a MODYN ovládaných z mozaiky.
 • Výměna polní instrumentace a silových rozvaděčů.
 • Ovládání zařízení systémem DELTA V z pracovních stanic PC.
 • Možnost vzdáleného připojení účastníků na terminálový server.
 • Snadná kontrola procesů a mimořádných situací.
 • Archivace dat, export dat a možnost jejich zpracování do tabulek a grafů.
 • Bilance výroby, spotřeb surovin a motohodin zařízení.
 •  

PROJEKT KATALYTICKÁ OXIDACE DIOXINŮ A FURANŮ

PROJEKT DEDIOX

- instalace oxidačních reaktorů k odstraňování dioxinů a furanů v ZEVO Malešice 

 • Slavnostní zahájení provozu dioxinových filtrů proběhlo 17. října 2007 
 • Reaktory jsou instalovány mezi stávajícími elektrofiltry a předpračkami.
 • Snížení emisních hodnot dioxinů a furanů na hodnotu 0,022 ng.Nm-3
 • Předpříprava aplikace SCR (selektivní katalytické redukce) technologie k dalšímu snižování emisí oxidů dusíku v budoucnosti na hodnoty nižší než 100 mg.Nm-3.
 • Optimalizace provozu II° čištění spalin.
 • Úspora provozních nákladů za absorpční prostředek Sorbalit
 • Bezodpadová technologie, neboť nevznikají žádné odpady s nebezpečnými vlastnostmi k odstranění.

-Slavnostní zahájení provozu dioxinových filtrů proběhlo 17. října 2007  

PROJEKT KOGENERACE a DeNOx

-Instalace kondenzační turbiny a souvisejících technologií v Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO Malešice    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Virtuální prohlídka ZEVO 

Schéma ZEVO 

Schéma ZEVO 2

Postup příjmu zákaznických odpadů k energetickému využití v ZEVO 

Vážení vozidel 

Slavnostní zahájení provozu dioxinových filtrů