Objednávka likvidace odpadu na ZEVO

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU PŘEJÍMANEHO K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ

Kontaktní osoby na konzultaci v případě potíží při vyplňování objednávky:

Administrativní záležitosti: likvidace.zevo@psas.cz +420 284 098 894
+420 284 091 811
+420 284 098 814
Zatřídění odpadu do kategorií: balocht@psas.cz +420 284 091 846

Aktuální ceník energetického využití odpadu na ZEVO naleznete zde: Ceník energetického využití odpadu.

a) Identifikační údaje dodavatele odpadu ( původce )
b) Název, adresa provozovny kde odpad vznikl (PŮVODCE)
c) Název druhu odpadu
d) Popis vzniku odpadu

(uveďte o jaký konkrétní odpad se jedná)

e) Fyzikální vlastnosti odpadu
f) Osoba zodpovědná za úplnost a správnost informací uvedených
v základním popisu odpadu
g) Protokol o odběru vzorku odpadu

Náležitosti tohoto protokolu jsou stanoveny zvláštním právním předpisem5)pokud jsou při přejímce odpadu požadovány výsledky zkoušek a pokud se nejedná o odpady podle bodu 5.2 přílohy 1?

h) Protokol o výsledcích zkoušek

Protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu) zaměřených zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v ZEVO ne starší než 3 měsíce od data vypracování ZPO, pokud jsou výsledky zkoušek při přejímce odpadů požadovány

i) Předpokládané množství odpadu v dodávce
j) předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných
vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do ZEVO za rok

k) Způsob a čas likvidace odpadu
l) Platba
Leave this field empty