Projekt "Odpad ze zdravotnických zařízení"

Odpad ze zdravotnických zařízení je odpad z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jím podobných zařízení zahrnující komponenty různého fyzikálního, chemického a biologického materiálu, který vyžaduje speciální nakládání a odstranění vzhledem k specifickému zdravotnímu riziku.

Zahrnuje pevný nebo tekutý odpad, který vzniká při léčebné péči nebo obdobných činnostech.
Klasifikace zdravotnického odpadu vychází z klasifikací, které jsou uvedeny v Přílohách k Basilejské úmluvě č. I, II, VIII a IX, nebo v Evropském katalogu. Každý stát však upřesňuje klasifikaci odpadů pro praktické použití. Všechny výše uvedené nadnárodní klasifikace odpadu nebo klasifikace národní vycházejí z klasifikace WHO.

Nebezpečný odpad dle WHO je klasifikován do následujících skupin:

 1. Patologicko – anatomický odpad
 2. Infekční odpad
 3. Ostrý odpad
 4. Farmaceutický odpad
 5. Cytostatika
 6. Chemické odpady

Při hodnocení rizika při nakládání s odpady musíme mít na paměti že riziko při nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení postihuje značnou šíři osob. Riziko není možno posuzovat obecně, ale vždy je nutno vycházet ze specifických podmínek toho kterého zdravotnického zařízení, počínaje nemocnicemi a konče péčí o pacienta v domácích podmínkách. Nakládání s nebezpečným zdravotnickým odpadem může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění.

Popis zařízení MEDISTER 160

MEDISTER 160 je vysokofrekvenční tepelný dezinfekční přístroj pro plně automatickou dezinfekci infekčních odpadů a kapalin.
Proces dezinfekce probíhá v odpadovém kontejneru pro opětovné použití MEDITAINER MTC 60, který je odolný proti proražení a je konkrétně určen pro použití s vysokofrekvenčním dezinfekčním přístrojem MEDISTER 160.
(Potenciálně) infekční odpad je tepelně dezinfikován prostřednictvím speciální HF (mikrovlnné) technologie. Systém nabízí rychlé, čisté bezzápachové a energeticky úsporné řešení.
Plášť je vyroben z oceli s práškovou povrchovou úpravou. Obsahuje všechny mechanické a elektrické komponenty a součásti.
MEDISTER 160 je beztlakový systém, a proto nevyžaduje žádná další parní nebo tlaková zařízení.

VÝHODY A NEVÝHODY

 • Za hlavní výhodu koncepčního využití autoklávu lze označit fakt, že v primárním segmentu nakládání s rizikovým odpadem jsou odbourány nebezpečné vlastnosti odpadu dekontaminačním procesem. Tzn., že při jeho nakládce, transportu, vykládce a procesu likvidace nemůže dojít k žádným rizikům (zranění, infikování atd.), protože je manipulováno a nakládáno s odpadem kategorie O. 
 • Medister 160 a přídavné prvky Medistrans a Meditainer jsou vysoce účelná zařízení s pozitivními referencemi z nemocničních zařízení v EU
 • Přistavením nádob na dekontaminovaný odpad umístěný v pytlích celý proces ještě zbezpečníme. Zjednoduší se tím nakládka a vykládka odpadu
 • Tiskárna na štítky zaručí, že odpad byl skutečně dekontaminován
 • Pro evidenci hmotnosti odpadu obsahuje Medister vestavěné váhy. Údaje o hmotnosti lze poté převádět na disketu či do PC a dále mohou být analyticky zpracovány.
 • Tato koncepce zaručí mj. vysokou kulturu nakládání se zdravotními odpady. 
 • Výhodná ekonomika koncepčního řešení, která nezatěžuje investičně rozpočet zdravotního zařízení
 • Vedení evidence odpadů
 • V Metodickém doporučení Státního zdravotního ústavu pro nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení je přímo doporučována termická forma odstranění / využití tohoto odpadů před skládkováním
 • Pražské služby jsou dále připravené realizovat i další činnosti v odpadovém hospodářství