Oznámení o konání mimořádné valné hromady akcionářů dne 30.března 2011

Představenstvo společnosti

Pražské služby, a.s.

se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1

IČ: 60194120, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 2432

s v o l á v á

M I M O Ř Á D N O U   V A L N O U   H R O M A D U

a k c i o n á ř ů,

která se bude konat dne 30. března 2011 od 10.00 hodin v sídle společnosti na adrese Pod Šancemi 444/1, Praha 9 ve smyslu obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti.

 PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Volba členů představenstva
  4. Závěr

 

Pozvánka v plném znění

Stanovy společnosti

Informace o počtu akcií

Návrhy usnesení

Formulář plné moci - fyzická osoba

Formulář plné moci - právnická osoba