Řádná valná hromada - 20.6.2011

Představenstvo společnosti

 

 

 

 

 

Pražské služby, a.s.
se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1

IČ: 60194120, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 2432

s v o l á v á

Ř Á D N O U   V A L N O U   H R O M A D U
a k c i o n á ř ů,

která se bude konat dne 20. června 2011 od 14.00 hodin v sídle společnosti na adrese Pod Šancemi 444/1,

Praha 9 ve smyslu obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti.

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu - 20.6.2011 - plné znění

 

Související dokumenty:

Návrh změny stanov

Návrhy usnesení

Oprava
Do usnesení o změně stanov se vkládá upřesňující informace o účinnosti ustanovení o změně formy akcií, tak jak vyplývá z obchodního zákoníku. Konkrétně se na konec usnesení vkládá věta „přičemž v ustanovení článku VI. odst. 1 dochází ke změně slov „na majitele“ na slova „na jméno“ s účinností až ke dni zápisu změn formy akcií do obchodního rejstříku“
 

Informace o počtu akcií

Formulář plné moci - fyzická osoba

Formulář plné moci - právnická osoba