Odpad bude Pražany nejen hřát, ale také jim svítit

Pražské služby dnes za přítomnosti primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma a generálního ředitele Pražských služeb JUDr. Patrika Romana slavnostně zahájily stavbu kogenerační jednotky v Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO Malešice, která umožní vyrábět z odpadu nejen tepelnou energii, ale také elektrickou.

„V současné době pokryjeme potřebu tepla a teplé vody pro 25 000 domácností ročně. Po uvedení kogenerační jednotky do provozu bude Pražany jejich odpad tedy nejen hřát, ale také jim svítit a to téměř ve 20 000 domácnostech. Součástí kogenerace bude také zařízení De-NOx, které sníží emise oxidu dusíku o více než 50 % pod zákonem stanovený limit,“ řekl generální ředitel Pražských služeb JUDr. Patrik Roman a dodal:“Spuštěním kogenerační jednotky se tak ZEVO Malešice zařadí mezi přední evropská zařízení nejen po stránce emisních parametrů, ale i po stránce tržně orientovaného využití energetického potenciálu skrývajícího se v komunálním odpadu.“

"Kogenerační jednotka dělá ze spalovny elektrárnu. Termicky využitý odpad bude Pražanům nejen ohřívat vodu a byty, ale také svítit," řekl radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí Mgr. Petr Štěpánek, CSc.

Kogenerační jednotka je technologie, díky níž budeme moci v procesu energetického využití odpadů z vyprodukované páry vyrábět teplo a současně i elektrickou energii. Budeme moci využít kapacitu ZEVO na 100 % (max. kapacita 310.000 tun odpadu za rok), a tím pádem budeme schopni zpracovat veškerý komunální odpad vyprodukovaný v Praze. Kogenerační jednotku si lze zjednodušeně představit jako technologii, v níž pára nejprve projde turbínou, která z ní vyrobí elektrickou energii a pára pak ještě poslouží k ohřevu teplé užitkové vody. Termín dokončení je plánován na konec roku 2010.

Technologie De-Diox a De-NOx
Realizací tzv. de-dioxinové technologie, v řádech stovek milionů korun, jsme naprosto radikálním způsobem snížili produkci dioxinů a to až o cca 90% pod zákonem stanovený limit. Technologie spočívá v instalaci 4 ks katalytických reaktorů, pro každou technologickou linku jeden. Technologii si lze představit zjednodušeně jako 5 kuchyňských zásuvek postavených nad sebou a vysokých celkem 18 metrů, do kterých jsou umístěny keramické katalyzátory vypadající jako včelí plásty. Reaktivní povrch každého z reaktorů odpovídá ploše téměř 6 fotbalových stadionů. Spaliny z kotle projdou po elektrostatickém odprášení těmito katalyzátory a katalytickou oxidací dojde na reaktivním povrchu k

rozkladu dioxinů za vzniku stopového množství vodní páry, oxidu uhličitého a chlorovodíku, který je následně zneutralizován v mokrém stupni čištění spalin. Jedná se tedy o bezodpadovou technologii. Po dostavbě kogenerační jednotky je tato technologie připravena plnit i funkci eliminace oxidů dusíku k dosažení emisí daleko pod poloviční úrovní současně platných limitů - zařízení De-NOx.

ZEVO
Ročně se v ZEVO zpracuje více než 200 tis. tun směsného komunálního odpadu, což představuje cca 230 nákladních aut denně. Odpad je pálen při průměrných teplotách vyšších než 900 °C. Základem technologického zařízení jsou 4 linky vybavené vertikálními kotli s válcovými rošty a vícestupňovým procesem čištění spalin. Každá z linek umožňuje spálit až 15 tun odpadu za hodinu a vyrobit 36 tun páry o teplotě 235 °C. Pára je dodávána do energetické sítě Pražské teplárenské, a.s.. Provoz ZEVO je nepřetržitý, veškerý dovážený odpad je kontrolován detekčním zařízením na zdroje ionizující záření, vážen a evidován.

Pražské služby
Společnost Pražské služby, a.s. je tradičním a spolehlivým poskytovatelem služeb nejen v oblasti sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadu, ale i čištění, údržby komunikací a dopravního značení. Veškerý rozvoj této dynamické společnosti sleduje dva základní cíle: zákazníka a ekologii. Strategií je proto možné shrnout do dvou slov - NEPŘEKONATELNÝ SERVIS ...  

27.4.2009

Miroslava Egererová
tisková mluvčí
egererovam@psas.cz