Pozvánka na Mimořádnou valnou hromadu - 14.4.2008

Představenstvo společnosti
Pražské služby, a.s.
se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1
IČ: 60194120, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2432

s v o l á v á
v souladu s ustanovením § 181 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

a k c i o n á ř ů,
která se bude konat dne 14. dubna 2008 od 16.00 hodin v sídle společnosti na adrese Praha 9, Pod Šancemi 444/1 ve smyslu obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Schválení smlouvy o prodeji části podniku mezi společností Pražské služby, a.s. a společností van Gansewinkel, a.s.
  4. Závěr


Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Pražské služby, a.s. a společností van Gansewinkel, a.s.

Text návrhu smlouvy o prodeji části podniku mezi společností Pražské služby, a.s. jako kupujícím a společností van Gansewinkel, a.s. jako prodávajícím bude k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti Pražské služby, a.s. v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin ve lhůtě 15 dní před dnem konání valné hromady.

Informace pro akcionáře

Valné hromady je oprávněna účastnit se každá osoba, která bude uvedena jako akcionář společnosti ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů ke dni 7. dubna 2008; tento den je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Prezence akcionářů bude zahájena v 15.30 hodin v den a v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ke dni konání valné hromady nikoli starším než 30 dnů, případně ověřenou fotokopií výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nesmí být vydán dříve než 30 dnů přede dnem konání valné hromady. V případě, že osoba jednající za akcionáře – právnickou osobu není zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná samostatně jednat jménem akcionáře – právnické osoby, musí tato osoba předložit plnou moc k zastupování akcionáře – právnické osoby na valné hromadě, přičemž podpisy osob jednajících za zmocňujícího akcionáře – právnickou osobu na této plné moci budou úředně ověřeny. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se prokáže plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž podpis zmocňujícího akcionáře na této plné moci bude úředně ověřen. Plná moc musí být při prezenci odevzdána. Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě.

Představenstvo společnosti Pražské služby, a.s.

JUDr. Patrik Roman v.r. - předseda představenstva
Ing. David Vodrážka v.r. - místopředseda představenstva
František Adámek v.r. - člen představenstva
Ing. Karel Pražák v.r. - člen představenstva
Mgr. Tomáš Chalupa v.r. - člen představenstva