Informační povinnost vyplývající z ŘVH konané dne 26.6.2008

Informační povinnost podle § 120 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu vyplývající z řádné valné hromady Pražských služeb, a.s. konané dne 26. 6. 2008

Na valné hromadě byly projednány a schváleny tyto body podléhající informační povinnosti:

  1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007 a Zpráva představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb.
  2. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2007, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2007 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2007 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007
  3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2007 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2007


Pražské služby, a.s. vytvořily v roce 2007 zisk ve výši 92 763 934,95 Kč. V souladu se stanovami společnosti schválila valná hromada následující rozdělení zisku:

4.638.197,- Kč přidělit do rezervního fondu
6.125.737,95 Kč přidělit do sociálního fondu
82.000.000,- Kč ponechat jako nerozdělený zisk

Dividendy a tantiémy nevyplatit

Na žádost akcionáře Codar Invest B.V. odsouhlasila valná hromada body 6 až 10 programu jednání valné hromady neprojednávat a nepřijímat k nim žádná usnesení.

Obsah této zprávy je dálkově přístupný na adrese www.psas.cz