Pozvánka na Řádnou valnou hromadu akcionářů - 11.6.2007

Představenstvo společnosti
Pražské služby, a.s.
se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1
IČ: 60194120, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2432

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

a k c i o n á ř ů,
která se bude konat dne 11. června 2007 od 17.00 hodin v sídle společnosti na adrese Praha 9, Pod Šancemi 444/1 ve smyslu obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006
 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2006, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2006 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2006 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006
 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2006 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2006
 6. Odvolání a volba členů představenstva společnosti
 7. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
 8. Rozhodnutí o vyřazení kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč z obchodování na oficiálním trhu včetně příslušné změny stanov
 9. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
 10. Rozhodnutí o změně druhu akcií z akcií prioritních na kmenové včetně příslušné změny stanov
 11. Rozhodnutí o změně formy akcií na jméno na akcie na majitele včetně příslušné změny stanov
 12. Rozhodnutí o přeměně podoby zaknihovaných akcií na akcie v listinné podobě včetně příslušné změny stanov
 13. Další změny stanov
 14. Závěr


Podstata navrhovaných změn stanov

Podstatou navrhovaných změn stanov jsou úpravy příslušných článků stanov reflektující přeměnu podoby akcií a změnu druhu a formy akcií, upřesnění postupu společnosti při zvyšování základního kapitálu a splácení emisního kursu akcií tak, aby úprava byla jednoznačná a v souladu s úpravou obchodního zákoníku, úprava možnosti vydávání hromadných listin nahrazujících jednotlivé listinné akcie spolu s úpravou postupu při výměně hromadných listin za jednotlivé akcie, úprava určení, kdo je oprávněn vykonávat práva spojená s listinnou akcií a jak společnost vede seznam akcionářů v případě, že vydá akcie na jméno, úprava postupu při převádění listinných akcií na jméno, změny reflektující vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu, podrobnější úprava pořadí hlasování o jednotlivých návrzích na valné hromadě, podrobnější úprava zastoupení a účasti akcionáře na valné hromadě, podrobnější úprava uveřejnění oznámení o valné hromadě, zrušení práva valné hromady vyhradit si k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy, uvedení do souladu s obchodním zákoníkem úpravy oprávnění představenstva rozhodnout o zvýšení základního kapitálu, nové ustanovení o účinnosti stanov, úprava odkazů na jednotlivá ustanovení obchodního zákoníku, která byla přečíslována, a úprava terminologie stanov tak, aby odpovídala obchodnímu zákoníku.

Informace ke zvýšení základního kapitálu

Důvod zvýšení základního kapitálu
Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je nutnost zajistit financování investičních akcí, které společnost zamýšlí v letech 2007 až 2009 provést v celkové výši pohybující se okolo 1,5 miliardy korun českých. Nejdůležitějšími z těchto investičních akcí jsou (a) výstavba de-dioxinových filtrů, tj. zařízení pro snižování emisí zdraví škodlivých dioxinů ve spalinách produkovaných v Závodu pro energetické využívání odpadu Malešice (dále jen „ZEVO“), (b) výstavba kogenerační turbíny v ZEVO, která umožní kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a tedy efektivnější využití odpadů při výrobě energií, (c) výstavba bio-reaktoru na výrobu ekologicky čisté energie zpracováním zbytků jídla, prošlých potravin a odpadů z městské zeleně, (d) vybudování nové třídící linky na papír, která zvýší efektivitu a účinnost recyklace, (e) další investiční akce směřující k rekonstrukci stávajících zařízení a infrastruktury uvnitř průmyslových areálů společnosti a konsolidaci majetkových vztahů k pozemkům nacházejícím se uvnitř areálů společnosti.

Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu

Je navrhováno zvýšení základního kapitálu společnosti výhradně peněžitými vklady upsáním nových akcií o částku 1.200.000.000,- Kč, přičemž se připouští úpis akcií nad tuto částku o dalších 115.583.000,- Kč. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno minimálně 1.200.000 ks, maximálně pak 1.315.583 ks kmenových akcií bez zvláštních práv znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které nebudou kótované. Emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě nově vydávaných akcií. Nová výše základního kapitálu společnosti bude činit minimálně 3.831.166.600,- Kč, maximálně 3.946.749.600,- Kč. O konečné částce zvýšení základního kapitálu a nové výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti podle počtu upsaných akcií. Poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány.

Lhůta pro upsání a navrhovaná výše emisního kurzu

Upisování nových akcií společnosti proběhne v jednom kole. Pokud nebude upsáno alespoň 1.200.000 ks akcií, bude úpis považován za neúčinný a ke zvýšení základního kapitálu nedojde. Upisovat akcie lze výhradně na základě využití přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku. Přednostní právo na úpis nových akcií mají akcionáři z kmenových i prioritních akcií. Úpis bude probíhat v sídle společnosti ve lhůtě čtyř (4) týdnů ode dne uveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií společnosti v Obchodním věstníku a Hospodářských novinách.

Informace pro akcionáře

Valné hromady je oprávněna účastnit se každá osoba, která bude uvedena jako akcionář společnosti ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů ke dni 4.6.2007; tento den je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Prezence akcionářů bude zahájena v 16.00 hodin v den a v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ke dni konání valné hromady nikoli starším než 30 dnů, případně ověřenou fotokopií výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nesmí být vydán dříve než 30 dnů přede dnem konání valné hromady. V případě, že osoba jednající za akcionáře – právnickou osobu není zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná samostatně jednat jménem akcionáře – právnické osoby, musí tato osoba předložit plnou moc k zastupování akcionáře – právnické osoby na valné hromadě, přičemž podpisy osob jednajících za zmocňujícího akcionáře – právnickou osobu na této plné moci budou úředně ověřeny. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se prokáže plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž podpis zmocňujícího akcionáře na této plné moci bude úředně ověřen. Plná moc musí být při prezenci odevzdána. Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2006 (v tis. Kč)

Dlouhodobá aktiva: 2 872 131
Krátkodobá aktiva: 804 053
Aktiva celkem 3 676 184

Vlastní kapitál: 3 381 583
Dlouhodobé cizí zdroje: 69 868
Krátkodobé cizí zdroje: 224 733
Pasiva celkem: 3 676 184

Výnosy celkem: 1 874 505
Náklady celkem: 1 794 946
Výsledek hospodaření za účetní období: 79 559

Ze zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2006, připravenou ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, vyplývá, že všechny smluvní vztahy s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku. Nebyla přijata ani učiněna žádná opatření, která by byla v zájmu nebo na popud propojených osob ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku.

Řádná účetní závěrka za rok 2006, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh změn stanov budou k dispozici všem akcionářům v sídle společnosti Pražské služby, a.s. v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin ve lhůtě 30 dní přede dnem konání valné hromady. Akcionáři mají právo požádat společnost o zaslání návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí.

Představenstvo společnosti Pražské služby, a.s.

JUDr. Patrik Roman v.r.předseda představenstva
Ing. Jan Štrof v.r. místopředseda představenstva
Jan Lukavský v.r. člen představenstva
Ing. Karel Pražák v.r.člen představenstva
Ing. David Vodrážka v.r. člen představenstva