Informační povinnost vyplývající z ŘVH konané dne 11.6.2007

Informační povinnost podle § 120 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu vyplývající z řádné valné hromady Pražských služeb, a.s. konané dne 11. 6. 2007

Na valné hromadě byly projednány a schváleny tyto body podléhající informační povinnosti:

1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006

2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2006, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2006 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2006 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006

3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2006 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2006

Akciová společnost Pražské služby vytvořila v roce 2006 zisk ve výši
79 558 732,50 Kč. V souladu se stanovami společnosti schválila valná hromada následující rozdělení zisku:

3 977 937,-- Kč       přidělit do rezervního fondu
5 580 795,50 Kč     přidělit do sociálního fondu
70 000 000,-- Kč     ponechat jako nerozdělený zisk
Dividendy a tantiémy nevyplatit

4) Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti

odstoupení člena dozorčí rady pana Pavla Hurdy
odvolání člena dozorčí rady pana Františka Adámka

zvolení paní Martiny Šandové členkou dozorčí rady
zvolení pana Mgr. Petra Štěpánka, CSc. členem dozorčí rady

5) Odvolání a volba členů představenstva společnosti

odstoupení člena představenstva pana Ing. Jana Štrofa
odstoupení člena představenstva pana Jana Lukavského

zvolení pana Mgr. Tomáše Chalupy členem představenstva
zvolení pana Františka Adámka členem představenstva

Obsah této zprávy je dálkově přístupný na adrese www.psas.cz