Změna stanov v souvislosti se změnou struktury akcií - návrh

S T A N O V Y

KVĚTEN 2006

Článek I.
Založení společnosti

Akciová společnost Pražské služby, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen „zakladatel“) dle § 162 odst. 1,2, § 163 odst. 1 a § 172 obchodního zákoníku (dále jen „zákona“) bez výzvy k upisování akcií na základě rozhodnutí zakladatele obsaženého v zakladatelské listině, podepsané dne 20.12.1993.

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ode dne 01.02.1994, v oddíle B, vložce 2432.


Článek II.
Obchodní firma a sídlo společnosti

1/ Obchodní firma společnosti zní: Pražské služby, a.s.

2/ Sídlo společnosti: Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9 - Vysočany


Článek III.
Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

1. Ošetřování silniční zeleně 

2. Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti komunikací a jejich součástí, včetně zajištění odstranění havarijních závad 

3. Zajišťování čištění komunikací a veřejných prostranství 

4. Provádění bezpečnostního značení komunikací 

5. Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů 

6. Opravy motorových vozidel 

7. Automatizované zpracování dat 

8. Oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení 

9. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 

10. Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní 

11. Reklamní činnost - výroba a distribuce reklamních tisků (vyjma činností uvedených  

v příl.č. 1 zák. č. 455/91 Sb.) 

12. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné (s výjimkou obchodních živností uvedených v příl. 1-3 zák. č. 455/91 Sb.) 

13. Výroba tepelné energie 

14. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

15. Provozování odstavných ploch pro motorová vozidla 

16.Pronájem nemovitostí, nebytových prostor, včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních 

17. Pronájem motorových vozidel 

18. Pronájem věcí movitých 

19. Vývoj, šíření a zavádění počítačových systémů  

20. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 

21.Technická činnost v dopravě - zpracování návrhů dopravního bezpečnostního značení a dopravních bezpečnostních zařízení včetně jejich realizace 


Článek IV.
Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.


Článek V.
Hodnota základního kapitálu a způsob splácení akcií

1/ Základní kapitál společnosti činí 2 631 166 600,- Kč
(slovy: dvěmiliardyšestsettřicetjednamiliónůstošedesátšesttisícšestset korun českých)

2/ Základní kapitál společnosti je splacen v plné výši.

3/ O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Usnesením valné hromady lze v souladu s § 210 zákona zmocnit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu, a to upisováním akcií a nebo prostřednictvím vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku. Tímto způsobem lze zvýšit základní kapitál společnosti maximálně o 1/3 dosavadní výše základního kapitálu v době rozhodnutí valné hromady o pověření představenstva.

4/Pokud akcionář nesplatí včas upsané akcie, uhradí úrok ve výši 10 % p.a. z celkové peněžité hodnoty nesplacených akcií. Pokud prodlení se splacením upsaných akcií bude delší než 60 dnů, uplatní představenstvo postup dle § 177 odst. 3, 4, 5, 6, 7 zákona.


Článek VI.
Jmenovitá hodnota, počet, podoba, druhy a forma akcií

1/ Základní kapitál je rozdělen na 1 556 125 ks akcií znějící na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, 600 ks kmenových akcií znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč a 1 187 604 ks prioritních akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 400,- Kč.

2/ Společnost může emitovat akcie, s nimiž jsou spojena přednostní práva týkající se dividendy, jestliže souhrn jejich jmenovitých hodnot nepřekročí polovinu základního kapitálu (tzv. prioritní akcie). S těmito akciemi není spojeno právo hlasování na valné hromadě, kromě případů, kdy zákon stanoví jinak.

3/ Společnost vydává akcie v listinné podobě. Akcie jako listina musí obsahovat náležitosti stanovené v §155 odst. 3 a 4 zákona.

4/ Společnost může vydat majitelům listinné akcie jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. Majitel hromadné listiny může požádat o výměnu této hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to písemnou formou, přičemž společnost je povinna provést tuto výměnu do 60 dnů ode dne, kdy o to akcionář písemně požádal a vyměňované akcie nebo hromadné listiny předložil. Akcionář nemá vůči společnosti nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva na výměnu této hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny.

5/ Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. U akcií na jméno vede společnost seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číselné označení akcie a změny těchto údajů. Práva spojená s listinnou akcií na jméno je oprávněna vykonávat ve vztahu ke společnosti osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno.

6/ Akcie na majitele jsou neomezeně převoditelné. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu je třeba uvést jméno (obchodní firmu) a bydliště (sídlo) nabyvatele akcií, jakož i den účinnosti převodu. O rubopisu platí obdobně předpisy upravující směnky. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o převodu akcie do seznamu akcionářů.

7/ Akcie společnosti nejsou přijaty k obchodování na oficiálním trhu.


Článek VII.
Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

1. valnou hromadu akcionářů
2. představenstvo
3. dozorčí radu


Článek VIII.
Způsob hlasování na valné hromadě

1/ S jednou akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč je spojeno 10 hlasů.

2/ S jednou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč je spojeno 10 000 hlasů.

3/ Pokud zákon stanoví, že akcionář vlastnící prioritní akcie společnosti nabývá hlasovací právo, pak s takovou jednou akcií o jmenovité hodnotě 400,- Kč jsou spojeny 4 hlasy.

4/ Pokud není valnou hromadou usneseno jinak, hlasuje valná hromada pomocí hlasovacích lístků.

5/ Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrzích představenstva a dále o návrzích akcionářů dle pořadí.
Změna stanov v souvislosti se změnou struktury akcií - návrh - 2. část