Pozvánka na Řádnou valnou hromadu akcionářů - 16.05.2006

Představenstvo společnosti
Pražské služby, a.s.
se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1
IČ: 60194120, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2432

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

a k c i o n á ř ů
která se bude konat dne 16. května 2006 od 16.30 hodin v sídle společnosti ve smyslu obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti.

PROGRAM JEDNÁNÍ :

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005
  4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2005, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2005 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2005 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2005 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2005
  6. Volba člena představenstva společnosti
  7. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady
  8. Schválení vyřazení akcií na majitele z obchodování na oficiálním trhu včetně příslušné změny stanov
  9. Schválení přeměny podoby zaknihovaných akcií na akcie v listinné podobě včetně příslušné změny stanov
  10. Závěr

Podstata navrhovaných změn stanov

Podstatou navrhovaných změn stanov jsou úpravy příslušných článků stanov v souvislosti s přeměnou podoby akcií a vyřazením akcií z obchodování na oficiálním trhu.

Akcionáři mají právo si vyžádat zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí.

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 16.00 hodin. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu Střediska cenných papírů k rozhodnému dni 9. 5. 2006.

Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti.

V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře a s uvedením rozsahu zmocněncova oprávnění k zastupování. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se její zástupce platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 30 dnů, popř. jeho úředně ověřenou kopií. Není-li zástupce statutárním orgánem, předloží také plnou moc či pověření s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu s uvedením rozsahu zmocněncova oprávnění k zastupování.

Všechny náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí účastníci sami.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2005 (v tis. Kč)

Dlouhodobá aktiva: ................................2 658 341
Krátkodobá aktiva:...................................929 312
Aktiva celkem: ......................................3 587 653

Výnosy celkem: .....................................1 827 328
Náklady celkem: ....................................1 768 603
Výsledek hospodaření za účetní období : ........58 725
Vlastní kapitál: ......................................3 307 814

Dlouhodobé cizí zdroje: ...............................55 150
Krátkodobé cizí zdroje: ..............................224 689
Pasiva celkem: ......................................3 587 653

Ze zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2005, připravenou ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, vyplývá, že všechny smluvní vztahy s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku. Nebyla přijata ani učiněna žádná opatření, která by byla v zájmu nebo na popud propojených osob ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku.

Řádná účetní závěrka za rok 2005, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh změn stanov budou k dispozici všem akcionářům v sídle obchodní společnosti Pražské služby, a.s. v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hod ve lhůtě 30 dní před dnem konání valné hromady.

Soubory ke stažení

Pozvánka VH PS