Dodatek k Výroční zprávě 2004

1. Principy odměňování vedoucích osob emitenta a členů  

Dozorčí rady Členové Představenstva a Dozorčí rady a. s. Pražské služby jsou odměňováni na základě smluv o výkonu funkce uzavřených ve smyslu ustanovení § 66, odst. 2, s přihlédnutím k § 566 a následující Zákona č. 513/1991 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Celková výše odměn pro členy Představenstva a Dozorčí rady a. s. je pro každý rok stanovena na základě metodiky pro výpočet celkové výše odměn, která byla schválena Valnou hromadou akcionářů 15.5.1997ve smyslu usnesení Valné hromady akcionářů konané dne 11.6.2001.

Členové managementu jsou rovněž odměňováni dle smluv o výkonu funkce. Ve smlouvách je zakotven základní plat, mzdová nadstavba a podmínky, na základě kterých lze mzdovou nadstavbu vyplatit. Smlouvy o výkonu funkce uzavírá s členy managementu za společnost z pověření představenstva generální ředitel akciové společnosti.

2. Informace o odměnách uhrazených za účetní období auditorům v členění za jednotlivé druhy služeb  

Za účetní období roku 2004 jsme vyplatili společnosti SP AUDIT, s. r. o. v souladu s uzavřenou obchodní smlouvou odměny ve výši 480.000,- Kč za audit řádné účetní závěrky emitenta.

Odpovědná osoba:

Ing. Martin Somló
ekonomický ředitel